Навигация
Роботика
Приложно програмиране

Професионално направление: КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Професията "Приложен програмист" – една от най-важните и най-търсени професии в дигиталния сектор в България.
Професията "Приложен програмист" развива дигиталните умения на учениците. Изучават се съвременните езици за програмиране и технологии за разработка на софтуер.
Учебните програми са изцяло нови и осъвременени така, че тези, които се обучават по тази професия, да придобият умения, отговарящи на търсенето на компаниите в ИТ сектора.

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

 • Програмиране със С# - изучаване на базовите принципи за писане на компютърни програми, формиране на алгоритмично мислене и създаване на качествен програмен код.
 • Обектно ориентирано програмиране – познаване същността на обектно-ориентирания модел, работа с класове и обекти.
 • Увод в алгоритмите и структурите от данни – познаване и прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код
 • Бази данни - разработване на приложения с бази от данни по готов проект, работата с езика SQL, създаване, поддръжка и администриране на бази от данни в Интернет.
 • Програмиране за вградени системи - електронни цифрови системи, програмирани да изпълняват определени функции в реално време, като светодиодни матрици, електронни часовници, цифрови термометри, светофарни уредби, асансьори, роботи и др.
 • Операционни системи – инсталиране на различни операционни системи, конфигуриране и администриране. Познания за основни интерфейси и свързани с тях протоколи (USB, Ethernet, VGA, HDMI, PCI, SATA, DVI, и др.)
 • Интернет програмиране – проектиране и изграждане на уеб страници чрез HTML, оформление чрез CSS, разработване на динамични уеб сайтове - сървърна и клиентска част чрез JavaScript, PHP, SQL и др.
 • диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Курсът на обучение включва и разширено изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Основните знания, получени в ПГМЕТТ "Христо Ботев" и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Приложно програмиране
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за основно образование
 3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен