Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Профил на купувача
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за определяне условията и реда за възлагане на обществени поръчки в ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ШУМЕН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача В ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ШУМЕН

ОБЯВА

Обществена поръчка по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП с обект и предмет "Външно саниране на учебната сграда по фасади запад и юг и ремонт на покрива на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев", гр. Шумен "

Документи за участие
Образци на документите

Протокол за избор на изпълнител

Договор с изпълнител

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Ремонт на фасади и изпълнение на мерки по енергийна ефективност на сградата на учебен корпус на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев",

включена в инвестиционна програма на МОН.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Документи
Отговор на запитване
Протокол на комисията
Договор с изпълнител

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за събиране на оферти с обява № СОО-1/21.08.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок

Публична покана

За възлагането на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с наименование:

"Доставка и монтаж на оборудване за практическо обучение в две лаборатории на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт (ПГМЕТТ) "Христо Ботев" – Шумен"

по Проект:

"Автоматизирана интерактивна образователна среда за практическо обучение по мехатронни системи за управление на процеси с използване на компютърни симулатори и тренажор".

ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
Документи Протокол на комисията