Навигация
Роботика
Балообразуване и кандидатстване
Балът се образува от:
*Резултатите от национално външно оценяване:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - удвоени точки;
МАТЕМАТИКА - удвоени точки.
*Оценките /приравнени в точки/ от свидетелството за основно образование по:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ.


Записването на класираните ученици ще се осъществява по графика за дейностите по приемане на ученици за учебната 2019/2010 година, утвърден със заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, от училищна комисия с работно време от 08.00 часа до 17.30 часа - без прекъсване, в кабинет № 11.


График на дейностите по приемането на ученици