Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Административни услуги
Заявление за за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Заявление за отсъствия - до Директор

Уведомително писмо за отсъствия по семейни причнни

Заявление за явяване на изпити за самостоятелна форма на обучение

Заявление за самостоятелна форма на обучение

Издаване на диплома за средно образование Заявление

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование Заявление

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация Заявление

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Заявление

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Заявление