Навигация
Роботика
Административни услуги
Издаване на диплома за средно образование Заявление

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование Заявление

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация Заявление

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Заявление

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Заявление