Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
История

Историята на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев” започва през лятото на 1949 г. когато на основание на Постановление на Министерския съвет и Заповед на МНП се закрива Механотехническата гимназия в гр. Разград и същата се премества в гр. Шумен. На 5.10.1949 г. тържествено се открива новата учебна година в сградата на бившата Мъжка гимназия с 10 учители и 224 ученици , разпределени в 6 паралелки.

На 1.09.1953 г. гимназията се преименува в Техникум по механоелектротехника, а на 1.09.1954 г. – в Техникум по машиностроене и уредостроене.

Преломен момент в развитието на техникума е построяването на машиностроителен завод в Шумен (днес „Мадара” АД). За да отговори на необходимостта от специалисти, техникумът значително повишава първоначално определения си прием, включително и вечерна паралелка.

На 1.09.1958 г. Техникумът по машиностроене и уредостроене се преименува в Техникум по механотехника, а на 1.09.1963 г. приема за свой патрон Христо Ботев и се преименува в Техникум по механотехника „Христо Ботев”.

За своето съществуване техникумът е подготвил среднотехнически кадри по специалностите: Технология на машиностроенето – Студена обработка, Технология на машиностроенето – Топла обработка, Автомобили, Металургия на цветните метали, Автоматизация на производството, Електрообзавеждане на промишлени предприятия.

На 30.11.1970 г. техникумът се премества в новата сграда, където и сега се провежда обучението.

През 1984 г. пред сградата на техникума, в двора на училището е открит бюст-паметник на Христо Ботев, който е единствен в град Шумен.

През 1996 г. Техникумът по механотехника „Христо Ботев” се преименува в Техникум по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев” и с това наименование се привежда напълно в съответствие с предмета на неговата дейност.

На 7.04.2003 г. със Заповед № РД 09-332 от 7.04.2003 г. на Министъра на образованието Техникума по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев” се преименува в Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев”.

Професионалната гимназия придобива настоящия си облик през 2008 г. със Заповед № РД 14-50 от 16.04.2008 г. на Министъра на образованието и науката.

Плод на потребностите на новото време, професионалната гимназия обединява две училища със сродни специалности: Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев” и Професионална гимназия по телекомуникации и се превръща в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев”.

Днес Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев” предлага обучение в дневна и самостоятелна форма по специалностите: „Програмно осигуряване“, „Компютърна техника и технологии“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Автотранспортна техника“; в задочна форма на обучение: „Машини и системи с ЦПУ“; обучение на лица по рамкови програми; форми за извънкласни и извънучилищни дейности.