Навигация
Роботика
Държавни квалификационни изпити
Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2018 – 2019 година

Изпитни програми