Навигация
Държавни квалификационни изпити
ДАТИ за провеждане на задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в теоретичната част за учебната 2022/2023 година

ДАТИ за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - частта практика на професията/задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част за учебната 2022/2023 година

Заявление за за допускане до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Изпитни програми