Навигация
Роботика
Автомобилна мехатроника

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

 • устройството, видовете и принципа на действие на ДВГ и автомобила;
 • електрообзавеждане на автотранспортна техника;
 • мехатронни системи в автотранспортната техника;
 • информационни електронни системи в автотранспортната техника;
 • диагностика на мехатронните системи в автотранспортната техника;
 • теоретични и практическа подготовка на моторни превозни средства;
 • диагностика, техническо обслужване, монтаж и ремонт на автотранспортна техника.

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Автомобилна мехатроника
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за основно образование
 3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен
 • Свидетелство за управление на МПС категория „В”