Навигация
Специалност – 5250103 Автомобилна мехатроника

Професионално направление: 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти: механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици; електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика; информационни системи – компютърна техника, софтуер.

Учебното съдържание включва:

 • основни принципи, структура и класификация на електронните системи зa управление на автомобилите;
 • модел на бензинов двигател като обект на управление;
 • модел на дизелов двигател като обект на управление;
 • управляемост и устойчивост на автомобила;
 • електронни системи за управление на трансмисията;
 • електронни системи за управление на спирачната система;
 • електронни системи за управление на окачването;
 • електронна програма за стабилност на автомобила;
 • системи за диагностика.

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти. Пример за типична мехатронна система е антиблокиращата спирачна система на автомобила.

Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Автомобилна мехатроника
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

 1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ОРИГИНАЛ

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен
 • Свидетелство за управление на МПС категория „В”