Навигация
Специалност – 5250101 Автотранспортна техника

Професионално направление: 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на английски език

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

  • познава общо устройство и действие на основни агрегати и системи на автотранспортната техника;
  • извършва дейности по диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника;
  • планира, организира и контролира дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника;
  • работи с техническата и технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
  • организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите в екипа при изпълнение на задачите.

Задължително и безплатно обучение по управление на МПС, категория „В“

Специалност
Чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Автотранспортна техника
-
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

  1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
  2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ОРИГИНАЛ

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен
  • Свидетелство за управление на МПС категория „В”