Навигация
Роботика
Автотранспортна техника

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • устройство на автомобила;
  • експлоатация и диагностика на автотранспортна техника;
  • ремонт на автомобилна техника;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер.

Задължително и безплатно обучение по управление на МПС, категория „В“

Специалност
Чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Автотранспортна техника
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен
  • Свидетелство за управление на МПС категория „В”