Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Специалност: 4810301 Приложно програмиране

Професионално направление: 481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
Професия: 481030 ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Професията "Приложен програмист" – една от най-важните и най-търсени професии в дигиталния сектор в България.
Професията "Приложен програмист" развива дигиталните умения на учениците. Изучават се съвременните езици за програмиране и технологии за разработка на софтуер.
Учебните програми са изцяло нови и осъвременени така, че тези, които се обучават по тази професия, да придобият умения, отговарящи на търсенето на компаниите в ИТ сектора.
Курсът на обучение има силна практическа насоченост и позволява изграждане на професионални умения за:

 • Програмиране със С# и Java- изучаване на базовите принципи за писане на компютърни програми, формиране на алгоритмично мислене и създаване на качествен програмен код.
 • Обектно ориентирано програмиране – познаване същността на обектно-ориентирания модел, работа с класове и обекти.
 • Създаване на уеб сайтове – проектиране и изграждане на уеб страници чрез HTML, оформление чрез CSS, разработване на динамични уеб сайтове - сървърна и клиентска част чрез JavaScript, PHP, SQL и др.
 • Разработване на мобилни приложения;
 • Администриране и обслужване на информационни системи и база данни - разработване на приложения с бази от данни по готов проект, работата с езика SQL, създаване, поддръжка и администриране на бази от данни в Интернет.
 • Програмиране за вградени системи - електронни цифрови системи, програмирани да изпълняват определени функции в реално време, като светодиодни матрици, електронни часовници, цифрови термометри, светофарни уредби, асансьори, роботи и др.
 • Операционни системи – инсталиране на различни операционни системи, конфигуриране и администриране. Познания за основни интерфейси и свързани с тях протоколи (USB, Ethernet, VGA, HDMI, PCI, SATA, DVI, и др.)
 • Използване на системи за предпечатна подготовка, компютърна графика и дизайн, компютърни анимации
 • Работа със съвременни технологии като роботика и Интернет на нещата (IoT).
 • Диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Курсът на обучение включва и разширено изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Основните знания, получени в ПГМЕТТ "Христо Ботев" и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Приложно програмиране
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

 1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - ОРИГИНАЛ

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен