Навигация
Роботика
Автомобилна мехатроника

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ
Учебен план

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • устройството, видовете и принципа на действие на ДВГ и автомобила;
  • електрообзавеждане на автотранспортна техника;
  • мехатронни системи в автотранспортната техника;
  • информационни електронни системи в автотранспортната техника;
  • диагностика на мехатронните системи в автотранспортната техника;
  • теоретични и практическа подготовка на моторни превозни средства;
  • диагностика, техническо обслужване, монтаж и ремонт на автотранспортна техника.

Задължително и безплатно обучение по управление на МПС, категория „В“

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен
  • Свидетелство за управление на МПС категория „В”