Навигация
ЧЕСТВАНЕ НА 70-ГОДИШНИНАТА НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“
70 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен е открита като училище в началото на учебната 1949/1950 година. С постановление на Министерски съвет от 17.07.1949 г. и Протокол № 92 на Министерството на народната просвета – Дирекция „Професионално образование“, със Заповед № 6064 от 24.08.1949 г. на министъра на народната просвета се закрива Механо-техническата, с отдел за превозни средства, гимназия в гр. Разград и се открива в гр. Шумен Механо-електротехническа гимназия с три отдела: Машиностроителен – с подотдел за финна механика, Машиностроителен и Електротехнически.

На 01.09.1954 г. гимназията е преобразувана в Техникум по механотехника и е такъв до 02.04.1996 г. В началото на учебната 1963/1964 година училището избира за свой патрон Христо Ботев. През 1996 г. приема наименованието Техникум по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев“. От 07 април 2003 г. техникумът е преименуван в Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев“. От 01 септември 2008 г. със Заповед № РД-14-50 на министъра на образованието и науката Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт „Христо Ботев“ и Професионална гимназия по телекомуникации са преобразувани в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – Шумен.

От 1949 до 1970 г. училището се помещава в сградата на бившата мъжка гимназия, а от учебната 1970/1971 година се премества в нов учебен корпус и собствена сграда с учебни работилници за целия спектър от специалности – ковачество, заваряване, леярство, шлосерство, стругарство, автомобили и електротехника. За времето от първия звънец, оповестил началото на обучението в училището, са подготвени над 20000 випускници, завършили формите на дневно, вечерно, задочно и самостоятелно обучение и реализирали се в избраната професионална област.

Приемайки като приоритет новостите и изискванията на новото време, давайки отговор на потребностите, интересите и очакванията на бизнеса и обществото, днес Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „ Христо Ботев“ – Шумен продължава да заема достойно място на едно от водещите професионални училища в област Шумен, свързано с изграждане на личности, знаещи и можещи, личности – професионалисти.